Olga Đurović

Olga Đurović je advokat “Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA”, nevladine organizacije koja pruža pravnu i psihosocijalnu pomoć tražiocima azila i izbeglicama od 2008. godine, odnosno od početka azilnog sistema u Republici Srbiji. Jedan je od osnivača Centra a pravnim timom Centra rukovodi od 2014. godine. Zastupa tražioce azila u azilnim postupcima, prekršajnim postupcima, upravnim sporovima, pred Ustavim sudom Repubike Srbije i Evropskim sudom za ljudska prava. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunarodnom smeru. Upisana je u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Voli fotografiju, pravo i duge šetnje.

Borba za ljude

Prava izbeglica, jedne od najranjivijih društvenih grupa, često su kršena i krše se u svim, pa i u našoj zemlji. Jedno od osnovnih načela da izbeglice ne mogu biti kažnjene ukoliko ilegalno pređu državnu granicu, jer beže iz države porekla kako bi spasili goli život, propisano je Ženevskom konvencijom o statusu izbeglica iz 1951. godine, ali i našim domaćim zakonodavstvom. Nažalost, nisu retke situacije u kojoj su izbeglice zbog ilegalnog prelaska granice završavale u zatvorima u Srbiji.

 Advokat Olga Đurović iz “Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA” kroz slučaj spašavanja 80 sirijskih izbeglica, uhvaćenih u ilegalnom prelasku državne granice na jugu Srbije, preneće nam koliko je teška bitka za prava tih ljudi.Kako se tokom dvonedeljne akcije njihovog spašavanja, u koju je krenula iz Beograda ka Prekršajnom sudu u Nišu, a onda obilazeći zatvore po jugu Srbije, suočila sa nepoštovanjem zakona i zakonskih procedura, sukobila sa državnim organima i njihovim zloupotrebama ovlašćenja, i na kraju pobedila. Zato što je branila ljude kojima je neko, računajući na njihovu nemoć, oduzeo prava koja im po Ustavu i zakonu pripadaju.