Lidija Vasiljević

Lidija Vasiljević je diplomirana psihološkinja sa MSc u rodu i politici i uskoro završiti doktorske studije na Fakultetu Političkih nauka sa tezom "Antidiskriminativne i rodno inkluzivne politike mentalnog zdravlja". Kao jedan od osnivača Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu psihoterapiju, osnivač mreže za primenu i razvoj rodno inkluzivnog i egalitarnog pristupa praksi i istraživanju, ona vodi grupe za obuku u Srbiji i regionu. Ona ima preko 15 godina međunarodnog iskustva u radu sa marginalizovanim grupama i pojedincima koji koriste psihodramu i druge metode kako u kliničkkm, tako i u obrazovnom kontekstu. Posebno je interesuju politika mentalnog zdravlja, pola inkluzivnom psihoterapiju, obrazovanja i pedagogija metodologije i integracija psihodrame sa drugim modalitetima. Ona je autor više radova predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama na temu politike , psihoterapije i roda. Uključena je u levičarski i feministički aktivizam.

Politike mentalnog zdravlja: od lomače do antistres aplikacije

Mentalno zdravlje jeste jedno od najvažnijih pitanja kako psihologije, psihoterapije,i socijalnog rada,tako i oblasti ljudskih prava. Sistem zdravstvene zaštite koji bi trebalo da bude rukovođen principom jednakih prava i mogućnosti u pristupu korisnicima ,što podrazumeva dostupnost usluga,ali i neutralnost i nepristrasnost u radu sa korisnicima iz različitih grupa, a najčešće to nije.

Pitanje normalnosti, kao političko pitanje - kriterijumi mentalnog zdravlja su kroz celu istoriju različito koncipirani za privilegovane i dominantne u odnosu na manjinske i ekskludivirane grupe (po polu, rodu, klasi, seksualnom identitetu i dr). Govoriću o dinamici moći kao političkom, terapijskom i emancipatornom pitanju i repliciranju neravnoteže moći u društvu u terapijskim okvirima. Tema će biti se baviti kreiranjem „ženskih bolesti“ i njihovom upotrebom u društvenom sistemu, a govoriću i o “bolestima”političkih neistomišljenika,siromašnih, buntovnih.